TCHP

Certyfikacja

Propozycja kryteriów uzyskania Certyfikatu Umiejętności
Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej TChP dla chirurga bariatrycznego:
Zarząd SCMiB TCHP na wniosek kandydata do uzyskania certyfikatu wyznacza 3 osobową Komisję Weryfikacyjną spośród swoich członków (1) i członków SCMiB (2) , posiadających certyfikat. Weryfikuje ona poniższe kryteria:
 
1. Podpis Ordynatora/Kierownika Oddziału wyrażający zgodę na udział w szkoleniu i poddanie się procedurze akredytacyjnej wraz z potwierdzeniem danych zawartych we wniosku.
 
2. Samodzielne wykonanie, jako operator, 75 operacji bariatrycznych (minimum 2 rodzaje spośród: LSG, RYGB, MiniGB, BPD, SADI-DS, z czego min. 25 drugiego typu) i udokumentowanie ich protokołami (potwierdzonymi przez kierownika ośrodka);
 
Po złożeniu właściwego wnioskui, z obowiązkowego udokumentowania ww. zabiegów, mogą zostać zwolnieni chirurdzy o uznanej renomie w zakresie chirurgii bariatrycznej ii, którzy prześlą potwierdzoną własnym podpisem dokumentację o wykonaniu minimum 150 zabiegów bariatrycznych (minimum 2 rodzaje zabiegów spośród: LSG, RYGB, MiniGB, BPD, SADI-DS).
 
3. Udostępnienie Komisji Akredytacyjnej SCMiB 5 nieedytowanych anonimowych nagrań kolejnych (min. 2 rodzajów) operacji bariatrycznych wykonanych we własnym ośrodku.
 
Na podstawie złożonego wniosku(1), z obowiązkowego przesłania nagrań, mogą zostać zwolnieni chirurdzy o uznanej renomie w zakresie chirurgii bariatrycznej(2), którzy wypełnią pkt 2.
 
4. Ukończenie szkolenia prowadzonego przez Polską Szkołę Bariatrii (kontakt Michał Janik) lub Akademię Chirurgii Bariatrycznej (kontakt Maciej Michalik).
 
Celem kursu atestacyjnego jest unifikacja i standaryzacja wiedzy i umiejętności praktycznych dotyczących min. 2 wybranych zabiegów bariatrycznych.
 
Kurs organizowany jest w wybranych terminach w ośrodkach: Białystok, Kraków, inne (czekam na propozycje).
 
W miarę możliwości wsparcie finansowe uczestnictwa w kursie SCMiB zapewnia wyłącznie swoim członkomiii.
 
Na wniosek kandydata, z obowiązkowego uczestnictwa w kursie atestacyjnym może zostać zwolniony chirurg, który odbył pełne szkolenie w Akademii Chirurgii Bariatrycznej lub Polskiej Szkole Bariatrii, po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia.
 
Podobnie, na podstawie odpowiedniego wniosku(1), z obowiązkowego uczestnictwa w kursie atestacyjnym mogą zostać również zwolnieni chirurdzy o uznanej renomie w zakresie chirurgii bariatrycznej(2), którzy wypełnią punkty 2 i 3.
 
5. Złożenie teoretycznego egzaminu akredytacyjnego przed Komisją wyznaczoną przez Zarząd Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej TChP w trakcie wybranych zjazdów, konferencji chirurgicznych lub innych spotkań naukowych.
 
Zalecony podręcznik: The ASMBS Textbook of Bariatric Surgery – dostępny w głównych ośrodkach baraitrycznych w Polsce (inicjatywa SCMiB TCHP)
 
Na wniosek kandydatów(1), po pozytywnej decyzji Zarządu SCMiB, chirurdzy o wyjątkowej renomie w dziedzinie chirurgii bariatrycznej(2) mogą zostać zwolnieni z obowiązku odbycia ww egzaminu
po wypełnieniu punktów 2,3,4.
 
Dodatkowo, Komisja Akredytacyjna weryfikuje (na podstawie przedstawionych przez kandydata dokumentów lub podpisanych własnoręcznie oświadczeń):
 
6. Obowiązkowe członkostwo w Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej TCHP oraz TCHP z potwierdzeniem lub oświadczeniem o regularnym, zgodnym z zasadami statutu, opłaceniem składki członkowskiej;
 
7. Wpisywanie leczonych pacjentów do Polskiego Rejestru Operacji Bariatrycznych (po jego uruchomieniu)
 
8. Prowadzenie długofalowego followup-u operowanych pacjentów (oświadczenie o prowadzeniu poradni bariatrycznej w ośrodku)
 
9. Uczestnictwo w konferencjach i zjazdach firmowanych przez SCMiB lub aktywne uczestnictwo w spotkaniach naukowych dotyczących bariatrii bądź publikowanie prac o tematyce bariatrycznej w czasopismach naukowych.
 
Komisja Akredytacyjna przyznaje certyfikat umiejętności w dziedzinie chirurgii metabolicznej i bariatrycznej po wypełnieniu wszystkich powyższych 9 wymagań.
 
W przypadku nieprzyznania certyfikatu, kandydat może wystąpić do Zarządu SCMiB o ponowną weryfikację po min. 24 miesiącach.
 
Komisja, wyznaczona przez Zarząd Sekcji Bariatrycznej TChP może odebrać akredytację osobom, które w ciągu kolejnych 24 miesięcy zgłosiły do rejestru mniej niż 25 własnych (min.2 typy) operacji bariatrycznych lub mniej niż 25 asyst do takich zabiegów, albo nie opłaciły składki czlonkowskiej TCHP w terminie przewidzianym statutem. Skutkuje to wykreśleniem z listy certyfikowanych członków umieszczonej na stronie TCHP.

i wzór wniosku o przyznanie certyfikatu na podstawie tzw. „krótkiej ścieżki” do pobrania tutaj

ii „uznana renoma” oznacza spełnienie przynajmniej 2 kryteriów: (1) wykładowcy minimum ogólnopolskich konferencji i szkoleń o tematyce bariatrycznej, (2) autorstwo podręczników dot. chirurgii bariatrycznej/metabolicznej lub (3) lidera szkoleń i warsztatów bariatrycznych.

iii w celu wsparcia finansowego należy zwrócić się bezpośrednio do Zarządu SCMiB

Zgłoszenie do certyfikacji