TCHP

Certyfikacja

Zasady uzyskiwania Certyfikatu Umiejętności Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej TCHP przez chirurga:

 

Zarząd SCMiB TCHP na wniosek kandydata do uzyskania certyfikatu wyznacza 3 osobową Komisję Certyfikacyjną spośród swoich członków lub członków SCMiB, posiadających certyfikat umiejętności bariatrycznych i specjalizację z chirurgii ogólnej.

 

Komisja weryfikuje poniższe, obowiązkowe elementy wniosku:

 1. Podanie Kandydata o rozpoczęcie certyfikacji bariarycznej zawierające: dane osobowe (imię i nazwisko, data urodzenia), afiliację, dane kontaktowe (telefon, @-mail), posiadaną specjalizacją oraz numer PWZ

 

 1. Podpis Ordynatora/Kierownika Oddziału na podaniu, wyrażający zgodę na poddanie się procedurze certyfikacyjnej wraz z potwierdzeniem danych zawartych we wniosku.

 

 1. Samodzielne wykonanie, jako operator, 100 operacji bariatrycznych (minimum 2 rodzaje spośród: LSG, RYGB, OAGB, BPD, SADI-DS, z czego min. 25 drugiego typu), udokumentowane listą zawierającą następujące dane: data wykonania/inicjały pacjenta/typ zabiegu, potwierdzoną przez kierownika ośrodka;

 

 1. 4. Udostępnione Komisji 3 nieedytowane i anonimowe nagrania operacji bariatrycznych wykonanych samodzielnie przez Kandydata we własnym ośrodku (najlepiej kolejnych i obowiązkowo min. 2 rodzajów- nie uwzględnia się LAGB) – z zaznaczeniem ich na liście zgłoszonych operacji (z pkt.3).

Komisja weryfikuje materiały wideo w kategoriach technicznych na podstawie przyjętych kryteriów oceny aspektów technicznych, a następnie w kategorii „zgodność ze standardami wykonania zabiegu” oceniając je w zakresie od 1 do 5 pkt. 

SG:

 1. Poprawność wprowadzenia trokarów                                                   
 2. Wypreparowanie zrostów i krzywizny większej                                        
 3. Wykonanie „rękawa”                                                                                   
 4. Technika użycia staplera                                                                            
 5. Ogólna ocena techniki operacyjnej chirurga                                               
 6. Zgodność ze standardami wykonania zabiegu (x2)                                     

 

RYGB

 1. Poprawność wprowadzenia trokarów                                                   
 2. Wykonanie poucha                                                                                      
 3. Technika zespolenia żołądkowo-jelitowego                                              
 4. Technika zespolenia międzyjelitowego                                                     
 5. Technika użycia staplera                                                                       
 6. Ogólna ocena techniki operacyjnej chirurga                                           
 7. Zgodność ze standardami wykonania zabiegu (x2)                               

 

OAGB

 1. Poprawność wprowadzenia trokarów                                                 
 2. Wykonanie poucha                                                                                   
 3. Technika zespolenia żołądkowo-jelitowego                                            
 4. Technika użycia staplera                                                                             
 5. Ogólna ocena techniki operacyjnej chirurga                                              
 6. Zgodność ze standardami wykonania zabiegu (x2)                                    

 

Do dalszych etapów certyfikacji dopuszcza się Kandydatów, którzy uzyskali średnią ocen (3 członków Komisji) dla poszczególnych operacji – nie niższą niż 4,0.

 

 1. Potwierdzone kopią certyfikatu ukończenie szkolenia prowadzonego przez Polską Szkołę Bariatrii – LINK: SZKOLENIA | Polska Szkoła Bariatrii (polskaszkolabariatrii.pl) .

 

Celem kursu atestacyjnego jest unifikacja i standaryzacja wiedzy i umiejętności praktycznych dotyczących min. 2 wybranych zabiegów bariatrycznych..

 

 1. Złożenie teoretycznego egzaminu certyfikacyjnego przed Komisją w trakcie wybranych zjazdów, konferencji chirurgicznych lub innych spotkań naukowych.

Zalecana wiedza:

– The ASMBS Textbook of Bariatric Surgery – dostępny w głównych ośrodkach bariatrycznych w Polsce (inicjatywa SCMiB TCHP)

– najnowsze rekomendacje bariatrycznych towarzystw naukowych

– najnowsze doniesienia z piśmiennictwa specjalistycznego i konferencji bariatrycznych

– własne obserwacje

 

 1. Obowiązkowe członkostwo w Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej TCHP oraz TCHP poświadczone własnoręcznie podpisanym oświadczeniem, zawierającym informację o regularnym i bieżącym, zgodnym z zasadami statutu, opłaceniem składki członkowskiej;

 

 1. Oświadczenie o prowadzeniu długoterminowej opieki bariatrycznej nad operowanymi pacjentami zgodnie ze Standardami SCMiB TCHP (LINK: Standardy opieki bariatrycznej Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich – Chirurgia metaboliczna – Chirurgia – Medycyna Praktyczna dla lekarzy (mp.pl) ), zawierający oświadczenie o prowadzeniu poradni bariatrycznej w ośrodku)

 

 1. Oświadczenie o uczestnictwie w konferencjach i zjazdach firmowanych przez SCMiB (konieczne załączenie certyfikatów) lub potwierdzone kopiami materiałów informacyjnych aktywne uczestnictwo w spotkaniach naukowych dotyczących bariatrii lub publikowanie prac o tematyce bariatrycznej w czasopismach naukowych (należy załączyć spis piśmiennictwa).

 

Komisja Akredytacyjna przyznaje certyfikat umiejętności w dziedzinie chirurgii metabolicznej i bariatrycznej po wypełnieniu wszystkich powyższych 9 wymagań.

 

W przypadku nieprzyznania certyfikatu, kandydat może wystąpić do Zarządu SCMiB o ponowną weryfikację po min. 24 miesiącach.

 

 

Zgłoszenie do certyfikacji