TCHP

Stosowane praktyki oraz stopień implementacji standardów opieki bariatrycznej Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej TChP – badanie ankietowe polskich ośrodków chirurgii bariatrycznej

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy uprzejmie zaprosić do wypełnienia ankiety online mającej na celu zbadanie stosowanych standardów i praktyk dotyczących przed-, około- i pooperacyjnego postępowania z pacjentami poddawanymi operacjom bariatrycznym w polskich ośrodkach chirurgicznych. Uzyskane dane pozwolą określić stopień unifikacji stosowanych standardów oraz możliwe kierunki dalszego rozwoju. Takie działania mogą w rezultacie podwyższyć poziom opieki nad pacjentami poddawanymi operacjom bariatrycznym w Polsce, a tym samym pozytywnie wpłynąć na wczesne i odległe wyniki operacji.

Ankieta dostępna pod adresem: https://redcap.link/yilw2749

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety przez osobę/grupę osób posiadającą największe rozeznanie w praktykach obowiązujących w danym ośrodku. Mamy świadomość że praktyki różnią się zarówno między ośrodkami jak również pomiędzy specjalistami z danego ośrodka, dlatego prosimy o udzielenie odpowiedzi w sposób najbardziej reprezentatywny dla standardu obowiązującego w Państwa ośrodku.

Ankieta składa się z 4 części dotyczących kolejno (I) informacji ogólnych, (II) okresu przedoperacyjnego, (III) okołooperacyjnego i (IV) pooperacyjnego.

Zebrane informacje posłużą do celów naukowych i zostaną opublikowane w formie publikacji naukowej. Wszelkie dane wrażliwe takie jak nazwa ośrodka, po zanonimizowaniu będą analizowane wyłącznie na poziomie ogólnokrajowym bez wskazywania na różnice między ośrodkami czy województwami.

Wyniki prac zostaną udostępnione każdemu ośrodkowi biorącemu udział w ankiecie.

Serdecznie dziękujemy,
Lek. Mateusz Świerz
Prof. dr hab. Piotr Major
Prof. dr hab. Andrzej Budzyński
Prof. dr hab. Wiesław Tarnowski
Prof. dr hab. Małgorzata Bała

Kontakt e-mail do autorów: mateusz.swierz@doctoral.uj.edu.pl